Bewonersvereniging EsCaFi 

akte van vaststelling statuten 

Ref: evl/eb/2000152401 

 

Vandaag, woensdag dertien september tweeduizend, verschenen voor mij, Willem Petrus Maria Brantjes, Nick van Buitenen, notaris in Utrecht:

- Bart Jurgens; etc. (persoonsgevens geschrapt);

- Edwin Lantinga, etc;

- Bert Zwep, etc.

Zij verklaarden het volgende.

Wij zijn bestuursleden van de bewonersvereniging EsCaFi; deze vereniging bezit nog geen volledige rechtspersoonlijkheid. De algemene vergadering van haar leden heeft op dertig mei tweeduizend besloten de statuten vast te stellen en deze op te nemen in een notariële akte. De statuten van de vereniging luiden vanaf vandaag als volgt.

STATUTEN 

de naam van de vereniging 

1. De naam van de vereniging is: Bewonersvereniging EsCaFi.

de zetel van de vereniging 

2. De vereniging is gevestigd in Utrecht.

de tijd waarvoor de vereniging is opgericht 

3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

het doel van de vereniging 

4. Het doel van de vereniging is: de belangenbehartiging van de leden als eigenaren en bewoners van de woningen in het doelgebied, zowel op zakelijk als sociaal terrein.

de middelen waarmee de vereniging haar doel wil bereiken 

5. De vereniging probeert haar doel te bereiken onder meer door:

- het verstrekken van informatie aan leden en aspirant leden;

- de mogelijkheid te bieden tot het gezamenlijk verrichten van inkopen;

- de mogelijkheid te bieden tot het gezamenlijk doen verrichten van onderhoud;

- de mogelijkheid te bieden tot het gezamenlijk onderbrengen van verzekeringen;

- het vertegenwoordigen van de leden bij overheids- en particuliere instanties.

Dit alles in de ruimste zin des woords zonder dat de vereniging één en ander bedrijfsmatig gaat verrichten.

doelgebied van de vereniging 

6.1. Het doelgebied bestaat uit de woningen van het type "Villa Esperia", "Villa Caletta" en " Villa Firenze" gelegen in de wijk Langerak II, deel van het stadsdeel Leidsche Rijn in de gemeente Utrecht.

6.2. In een algemene ledenvergadering kan besloten worden om het doelgebied uit te breiden.

de geldmiddelen van de vereniging 

7. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. de contributies van de leden;

b. de inkomsten uit haar vermogen;

c. de opbrengsten van de door de vereniging georganiseerde activiteiten;

d. subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten;

e. eventuele andere baten.

lidmaatschap van de vereniging 

8.1. De vereniging bestaat uit natuurlijke personen. Als lid worden door het bestuur personen toegelaten die zich door inlevering van een ingevuld en ondertekend formulier hebben aangemeld en bereid zijn tot betaling van het inschrijfgeld en de jaarlijkse contributie. De tekst van dit formulier is opgesteld door het bestuur van de vereniging.

8.2. Als lid kunnen toetreden eigenaren en bewoners van de woningen gelegen in het doelgebied.

8.3. Het bestuur beslist binnen een maand na aanmelding of een kandidaat voldoet aan de door de vereniging gestelde eisen.

8.4. Het bestuur houdt een register bij. Hierin zijn de namen en adressen van alle leden opgenomen. Aan ieder lid wordt een bewijs van lidmaatschap verstrekt.

De vereniging zal deze gegevens niet aan derden doorgeven anders dan met uitdrukkelijke toestemming van betreffende leden.

De leden hebben het recht van inzage en correctie van hun gegevens in dat register. Aan een dergelijk verzoek moet binnen veertien dagen worden voldaan.

8.5. De leden zijn verplicht het doel van de vereniging zo veel mogelijk te bevorderen en de statuten en reglementen van de vereniging na te leven.

einde van het lidmaatschap van de vereniging 

9.1. Het lidmaatschap eindigt:

- door de dood van het lid;

- door opzegging van het lid;

- door opzegging door de vereniging; dit kan geschieden wanneer een lid niet langer aan de statutaire vereisten voldoet, of wanneer redelijkerwijze niet langer van de vereniging kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;

9.2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

9.3. Opzegging door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar.

Er dient een opzeggingstermijn van vier weken in acht te worden genomen.

Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijze niet kan worden gevergd het lidmaatschap voort te laten duren.

9.4. Een opzegging die niet voldoet aan het laatstgenoemde criterium van artikel 9 lid 3 doet het lidmaatschap beëindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waarop is opgezegd.

9.5. Door de opzegging van zijn lidmaatschap kan een lid niet een besluit te zijnen opzichte uitsluiten waarbij de geldelijke verplichtingen van de leden zijn verzwaard.

9.6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur

9.7. Leden kunnen door het bestuur uit het lidmaatschap worden ontzet:

a. wegens het overtreden van de statuten of de reglementen van de vereniging;

b. wegens het handelen in strijd met enig besluit van de vergadering of het bestuur, mits zodanig besluit ter kennis is gebracht van de leden of van het desbetreffende lid in het bijzonder wegens het handelen in strijd met het doel en/of de belangen van de vereniging;

c. wegens het onredelijk benadelen van de vereniging;

d. wegens het niet betalen van de jaarlijkse bijdrage.

9.8. Het bestuur besluit over een ontzetting van een lid uit het lidmaatschap:

a. op eigen initiatief;

b. op schriftelijk verzoek van tenminste drievierde van de leden.

9.9 Ten spoedigste nadat tot ontzetting is besloten, geeft het bestuur betrokkene door middel van een aangetekend schrijven hiervan kennis, met opgave van redenen.

9.10. Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving, bedoeld in het vorige lid, kan de betrokkene beroep instellen bij de algemene ledenvergadering. De betrokkene dient daartoe een met redenen omkleed beroepschrift in te dienen bij de secretaris.

Het beroep gaat via het bestuur naar de algemene ledenvergadering. Als het besluit tot ontzetting is genomen volgens artikel 9 lid 8a kan het bestuur op grond van het beroepschrift besluiten de ontzetting ongedaan te maken, het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering blijft in dat geval achterwege.

9.11 Indien het bestuur de ontzetting niet ongedaan maakt, of ingevolge artikel 9 lid 8b niet kan maken, moet de algemene ledenvergadering bij elkaar geroepen worden. Dit moet gebeuren binnen één maand na ontvangst van het beroepschrift bedoeld in het vorige lid.

9.12. De beslissing van de algemene ledenvergadering op een beroepschrift wordt binnen één week, nadat de betreffende vergadering heeft plaatsgehad, schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld.

Het betrokken lid krijgt ter vergadering de gelegenheid zijn beroepschrift toe te lichten.

9.13. In geval van ontzetting eindigt het lidmaatschap op de dag waarop de beslissing door het bestuur wordt genomen, zodat betrokkene vanaf dat tijdstip alle rechten verliest die aan het lidmaatschap zijn verbonden.

9.14. Indien de algemene ledenvergadering besluit tot intrekking van het besluit tot ontzetting wordt het lidmaatschap geacht zonder onderbreking te hebben voortgeduurd.

9.15. Als het lidmaatschap eindigt in de loop van een verenigingsjaar, blijft toch de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

over het bestuur van de vereniging 

10.1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen. Deze worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd.

10.2. Per woning kunnen ten hoogste twee personen een bestuursfunctie vervullen.

10.3. De benoeming geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in artikel 10 lid 4. Tot het doen van zo'n bindende voordracht zijn zowel het bestuur als (tenminste) vijf stemgerechtigde leden bevoegd.

De voordracht van het bestuur wordt gelijk met de oproep voor de algemene ledenvergadering meegedeeld. Een voordracht van (tenminste) vijf stemgerechtigde leden moet uiterlijk vier en twintig uur voor de aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.

10.4. Het bindend karakter van elke voordracht kan vervallen als de algemene ledenvergadering dit besluit neemt met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen. In deze ledenvergadering moeten tenminste tweederde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

10.5. Is er geen voordracht gedaan, of besluit de ledenvergadering overeenkomstig het gestelde in artikel 10 lid 4 de opgemaakte voordracht(en) het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in haar keuze.

10.6. Als er sprake is van meer dan één bindende voordracht, dan geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

duur en beëindiging van het bestuurslidmaatschap 

11.1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Dit geldt ook als het bestuurslid voor een bepaalde tijd is benoemd. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag uit de bestuursfunctie, eindigt door het verloop van die termijn.

11.2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

11.3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

- door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;

- door bedanken voor de bestuursfunctie.

bestuursfuncties en besluitvorming van het bestuur 

12.1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Deze vormen tezamen het dagelijks bestuur van de vereniging. Het bestuur kan voor elk van hen een plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. Als het bestuur uit twee personen bestaat is één voorzitter en één secretaris-penningmeester.

12.2. De secretaris maakt notulen van het verhandelde in elke bestuursvergadering. De voorzitter en de secretaris stellen deze notulen vast en ondertekenen ze.

In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter ten aanzien van de verslaglegging en de vaststelling daarvan niet bindend.

12.3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelingen met betrekking tot de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur worden gegeven.

bestuurstaken en vertegenwoordiging 

13.1. Behoudens de beperkingen die volgen uit de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

13.2. Het bestuur blijft bevoegd als het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald.

Het bestuur is dan wel verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de opengevallen plaats(en) aan de orde komt.

13.3. Op voorwaarde van goedkeuring door de algemene ledenvergadering is het bestuur bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Deze goedkeuring zal per voorkomend geval door de algemene ledenvergadering gegeven worden.

13.4. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheden bepaalde taakonderdelen uit te laten voeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.

13.5. Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor het besluiten tot:

- het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen waarvan de financiële consequenties niet door de begroting zijn gedekt. Dit geldt onverminderd het in de overige delen van artikel 13 lid 5 bepaalde;

- het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;

- het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

- het ter leen verstrekken van gelden en het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verstrekt bankkrediet

- het aangaan van dadingen;

- het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures. Hiervan zijn uitgezonderd het nemen van conservatoire maatregelen of andere rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;

- het sluiten of wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan slechts door de vereniging een beroep worden gedaan.

13.6. Besluiten waarin goedkeuring wordt verleend voor de in artikel 13 lid 5 bedoelde rechtshandelingen behoeven tenminste drievierde van de uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering waarbij tenminste tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Als niet tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dan wordt binnen vier weken een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden. In deze tweede vergadering kan over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, worden besloten, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden. Wel blijft de eis van een meerderheid van drievierde van de uitgebrachte stemmen van kracht.

13.7. Tot de taak van het bestuur behoort onder meer:

- het uitvoeren van besluiten van de algemene ledenvergadering en besluiten van het bestuur zelf;

- het voeren van overleg met de contractpartijen;

- het bemiddelend en regelend optreden in die gevallen waarin het belang van de vereniging of van de leden dat naar het oordeel van het bestuur vergt;

- het inschrijven van de vereniging in het register van de Kamer van Koophandel waaronder de plaats van vestiging valt;

13.8. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Bovendien kan de vereniging in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris of hun plaatsvervanger(s), mits gezamenlijk handelende.

jaarverslag, rekeningen verantwoording 

14.1 Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

14.2. Het bestuur is verplicht zodanig aantekening van de vermogenstoestand van de vereniging te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

14.3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door het bestuur; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daar onder opgave van redenen melding van gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van het gezamenlijke bestuur in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

14.4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording die door het bestuur wordt afgelegd en brengt de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

14.5. Als dit onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, kan de commissie zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te verschaffen.

14.6. De commissie kan alleen door de alge